Бакалавърска програма Компютърна химия

 

Специалност „Компютърна химия" е с  продължителност на обучението четири учебни години (8 семестъра). Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания по компютърна химия. Освен базовите знания по неорганична химия, органична химия, физикохимия и аналитична химия, обучаемите изучават химична информатика и биоинформатика, бази данни и основи на програмирането, компютърно моделиране и компютърен дизайн на биологично-активни вещества.

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за получаване на образователно-квалификационна степен "Магистър", по обявените магистърски програми в Химическия факултет на Пловдивския университет.

Дипломираните Бакалаври могат да продължат образованието си във всички висши училища в Република България, които провеждат обучение в професионално направление 4.2. Химически науки.

При желание студентите, завършили бакалавърската програма могат да продължат образованието си в магистърски програми в друго професионално направление във висши училища в страната или в чужбина.

 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти

 • Химически
 1. Познания върху важните принципи, теории, понятия и факти в химията и владеене на професионалния химичен език;
 2. Практически умения за провеждане на химичен експеримент и познаване на правилата за безопасна работа в химична лаборатория;
 3. Овладяване на основните методи на класическия химичен анализ и съвременния инструментален анализ (включително спектроскопия) за охарактеризиране на химичните съединения;
 4. Способност за оценка, интерпретация и обобщаване на химически данни и информация;
 5. Способност за прилагане на тези познания за решаване на непознати проблеми Способност за наблюдение, контрол и документиране на различни химични проце­си;
 6. Способност за извличане и интерпретация на информация чрез химически експерименти
 • Компютърни
 1. Познания по съвремените операционни системи, основните видове софтуер, съвременните комуникации и Интернет, системите за управление на бази данни и техните основни характеристики.
 2. Практически умения за работа в средата на ОС Windows, обработка на текстови, графични и мултимедийни файлове, създаване на презентации, електронни таблици и Интернет страници, използване на основните услуги и протоколи на Интернет.
 3. Базисни познания за представянето, обработването, анализа и моделирането на  информацията касаеща химичните съединения и химичните реакции.
 4. Практически умения за работа с молекулни редактори и средства за визуализация на тримерни структурни модели и професионален софтуер за компютърно моделиране в химията.

Основни познания по обектно-ориентирания език Java и въвеждане в алгоритмическия начин на мислене. Усвояване на практически умения при решаване на проблеми чрез програмиране.