Професионален профил на завършилите

 

Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен „Бакалавър" по специалност „Компютърна химия" се подготвят за следните дейности у нас и в чужбина:

  • обслужване на технологичния процес в химични лаборатории за контрол или подпомагане на химични производства, ползващи изчислителни системи и изграждащи и поддържащи информационни мрежи;
  • разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии чрез софтуери за дизайн на лекарствени вещества, нови материали, моделиране и симулиране на процеси, създаване на програми и бази данни, експертни системи и др.;
  • разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитване на материали, суровини, полупродукти и продукти на промишлеността, фармацевтиката, козметиката, селското стопанство, обекти на околната среда;
  • научно-приложни изследвания в сферата на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, информатиката, екологията и др.

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания по компютърна химия.